Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een kaart van de hemel, die voor een bepaalde plaats en tijd op aarde de posities van de hemellichamen van ons zonnestelsel weergeeft. We kunnen een horoscoop maken van ieder willekeurig tijdstip dat we belangrijk vinden. Dat kan de geboorte van een mens zijn maar ook de te water lating van een schip, de oprichting van een vereniging of zelfs een vraag die op een bepaald moment in ons opkomt. Gaat het om de geboorte van een mens dan spreken we van een 'geboortehoroscoop'. Een geboortehoroscoop is dus een kaart van de hemel, waarop de posities van Zon, Maan en planeten zijn aangegeven voor het tijdstip en de plaats van geboorte.

Voor het maken van zo'n horoscoop hebben we daarom de volgende gegevens nodig: de datum, de plaats en de tijd van geboorte. Aan de hand van deze gegevens kunnen we een horoscoop berekenen en tekenen. Een horoscoop wordt, zoals bovenstaande tekening laat zien, in een cirkel weergegeven. De buitenste rand van die cirkel is verdeeld in twaalf gelijke delen. Daarin staan op volgorde, tegen de richting van de klok in, de symbolen van de twaalf dierenriemtekens. Aan de binnenrand zien we de symbolen van de zon, de maan en de andere planeten van ons zonnestelsel op de plaats van het dierenriemteken waarin we ze op het moment van geboorte, vanaf de aarde zien.

Het teken dat we bedoelen met iemands 'sterrenbeeld' is het teken waarin de zon op dat moment stond. Voor de astroloog symboliseert elke planeet een psychologische behoefte en het teken waarin die planeet staat geeft de manier aan waarop iemand daaraan uitdrukking geeft. Zo symboliseert de maan onze behoefte aan emotionele geborgenheid. Staat die maan bijvoorbeeld in het teken Stier dan hebben we concrete zekerheden, waaraan Stier veel waarde hecht, nodig om ons veilig te kunnen voelen. Verder is de cirkel verdeeld in 12 vakken, de zogenaamde huizen die eveneens tegen de klokrichting in, beginnend bij de meest links uitkomende lijn, 'eerste huis, tweede huis etc. worden genoemd. De huizen geven aan waar aan de hemel op het moment van geboorte de tekens van de dierennriem te vinden zijn. Het teken dat in oostelijke richting opkomt, is de zogenaamde Ascendant, die aangeeft hoe we contact maken met de buitenwereld.

Psychologisch weerspiegelen de huizen onze verwachtingen ten aanzien van de verschillende levensomstandigheden als werk, relaties, hobbies enz. Iedere planeet werkt dus zowel in een teken als in een huis. Het teken verwijst naar de manier waarop de planeet- lees behoefte - zich wil uiten en het huis verwijst naar de omstandigheden waaronder we dat bij voorkeur doen. Staat bovengenoemde maan in stier, bijvoorbeeld in het 4e huis, dat staat voor ondermeer onze huiselijke omstandigheden, dan wordt die concrete zekerheid om ons veilig te kunnen voelen vooral thuis gezocht.

Als twee planeten (waar astrologen voor het gemak ook de zon en de maan toe rekenen) een bepaald aantal booggraden van elkaar verwijderd staan werken ze samen. Net als verschillende tonen samenklinken in een accoord. We zeggen dan dat ze een aspect maken. Evenals de afstand tussen de tonen de klankkleur (helder, spanningsvol, om oplossing vragend, harmonisch of disharmonisch) van het accoord bepaalt, geeft die afstand tussen de planeten aan of ze gespannen of ontspannen samenwerken. Planeten die een aspect met elkaar maken worden door een lijn met elkaar verbonden. Gespannen aspecten zijn rood of blauw gekleurd en ontspannen aspecten groen.

Een horoscoop, die dus bestaat uit een complex patroon van planeten in tekens en huizen, al dan niet verbonden door aspecten, kunnen we zien als de blauwdruk van onze persoonlijkheid; Een persoonlijkheid die gevormd wordt uit een even complexe als dynamische interactie van soms strijdige behoeften en omgevingsfactoren, bewust en onbewust. Als we de horoscooptekeningen van verschillende mensen naast elkaar leggen, zien ze er allemaal heel verschillend uit. Dat komt doordat de planeten van ons zonnestelsel in hun cyclische beweging voortdurend van positie ten opzichte van de aarde en elkaar veranderen. Daardoor vormen zij een steeds veranderend patroon.

De astroloog gaat er, op basis van eeuwenoude ervaring vanuit, dat die veranderende planeetpatronen samenhangen met wat er zich op aarde afspeelt waar ook wij als mensen deel vanuit maken. Vertalen we dit patroon in psychologische termen dan kunnen we ons een beeld vormen van onze mogelijkheden en verwachtingen die ons karakter vormen. Daarbij gaan we er evenwel vanuit dat de horoscoop wat dat betreft alleen ons potentieel weerspiegelt. Wat we daarmee doen bepalen we zelf. We kunnen die mogelijkheden constructief dan wel destructief aanwenden of er in het geheel geen uitdrukking aan geven. Een geboortehoroscoop biedt daarmee een overzicht van onze in aanleg aanwezige behoefte- en verwachtingspatronen, waaruit zich bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen, maar niet noodzakelijk hoeven ontwikkelen. Uit een horoscoop kunnen we daarom niet afleiden of iemand gelukkig of ongelukkig zal zijn. Ook zijn er geen goede of slechte horoscopen. Wel zullen we ons gelukkiger voelen naarmate we onze horoscoop, dus ons potentieel vollediger en constructiever tot uitdrukking kunnen brengen.